Terms and Conditions

Regulamin sklepu www.maciejplucinski.com


Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.maciejplucinski.com
 2. Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem www.maciejplucinski.com jest Mediaway Maciej Pluciński, NIP: 727-283-56-56, 94-134 Łódź, Konarzewskiego 2 lok. 2.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez sklep internetowy pod adresem www.maciejplucinski.com.
 4. Złożenie zamówienia jest możliwe jedynie po zaakceptowaniu Regulaminu.
 5. Regulamin jest częścią umowy zawartą pomiędzy Sprzedającym a Klientem na podstawie art. 384 Kodeksu Cywilnego.
 6. Za Kupującego należy rozumieć każdą osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która posiada prawo do dokonywania samodzielnych czynności zgodnych z przepisami prawa oraz posiada własne konto poczty elektronicznej.
 7. Przez Konsumenta należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym na podstawie przepisów art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 8. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedającego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią natomiast oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 9. Sprzedający na stronie internetowej sklepu prezentuje cyfrowe zdjęcia produktów, dokładając wszelkich starań, aby zdjęcia były najwyższej jakości i jak najlepiej odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów.
 10. Zdjęcia znajdujące się na stronie internetowej sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 11. Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią ceny brutto, czyli zawierają wszystkie składniki w tym należyte podatki.
 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się na stronie Sklepu Internetowego Sprzedającego, wprowadzania nowych produktów, usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania innych zmian.

 

Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez system internetowy zamieszczony pod adresem www.maciejplucinski.com. Składając zamówienie należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo nie sprzedania niestandardowego rozmiaru produktu jeśli nie pozwalają na to warunki techniczne i konstrukcyjne produktu oraz zmianę ceny produktu niestandardowego jeśli z jego sprzedażą będą łączyły się dodatkowe koszty.
 3. Do zawarcia umowy kupna/sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi w momencie poprawnego zakończenia procesu zakupowego na stronie www.maciejplucinski.com
 4. Płatność za zamówiony towar odbywa się za pośrednictwem serwisu PayU, obsługiwanego przez firmę PayU S.A. z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.
 5. Dowodem zakupu towaru jest e-mail potwierdzający zakup produktu na stronie www.maciejplucinski.com, który Klient otrzymuje na adres e-mail podany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
 6. Zamówiony towar przesyłany jest do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 7. Czas dostarczenia zamówienia wynosi 7 dni roboczych.
 8. Koszt dostawy na terenie Polski wynosi 18,90 zł, natomiast wysyłki za granicę – 199 zł.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia realizację złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych jest Mediaway Maciej Pluciński, NIP: 727-283-56-56, 94-134 Łódź, Konarzewskiego 2 lok. 2.
 3. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
 4. Kupujący ma prawo swobodnego dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do Sprzedającego na adres poczty e-mail: shop@maciejplucinski.com
 5. Kupujący może, ale nie musi wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych i promocyjnych za pośrednictwem korespondencji e-mailowej.

 

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie sprawy sporne pomiędzy Konsumentem a Sprzedającym w pierwszej kolejności rozpatrywane są w sposób polubowny na podstawie art. 1831 i n. Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 2. Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.